-ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ
- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล)
- การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 8

อ่านทั้งหมด

-การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปี 2558
- ประกาศ กยศ. กรอ. มจพ.ภาคการเรียนที่ 1/2558
- ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
- แบบฟอร์มรายงานการฝึกงาน
- ปฏิทินการศึกษา ปี 2558
อ่านทั้งหมด

- คำร้องขอเสนอโครงการปริญญา
นิพนธ์ (คก 01)

- คำร้องขอสอบป้องกันปริญญา
นิพนธ์ (คก 02)

- แบบนำส่งบทความวิจัย
- ตัวอย่างการเขียนคำร้อง
- รายงานการประชุมกรรมการ
บริหารภาควิชา ประจำปี 2557

- รายงานการประชุมกรรมการ
บริหารภาควิชา ประจำปี 2556

- ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน
อ่านทั้งหมด

- ตารางกำหนดการดำเนินงาน
จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2557 - 2558
(ปีการศึกษา 2557)

- ตารางกำหนดการดำเนินงาน
จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2557 -2558
(ปีการศึกษา 2557)

- ผลการประเมินSAR 56
- ผลการประเมินSAR 55


อ่านทั้งหมด

- ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2558
- ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
- สวทช.ขอประชาสัมพันธ์ทุน NSTDA Chair Professor,ทุน PTT


อ่านทั้งหมด