- ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภาษาเยอรมันเบื้องต้นช่วงปิดภาคเรียน
- ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
- รับสมัครพนักงานของ สสวท.
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน

อ่านทั้งหมด

- แบบฟอร์มรายงานการฝึกงาน
- ประกาศ ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคน ประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2/2558
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โครงการ

- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครโครงการทุน การศึกษาประจำปี 2559
อ่านทั้งหมด

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

- คำร้องขอเสนอโครงการปริญญา
นิพนธ์ (คก 01)

- คำร้องขอสอบป้องกันปริญญา
นิพนธ์ (คก 02)

- แบบนำส่งบทความวิจัย
- ตัวอย่างการเขียนคำร้อง
- รายงานการประชุมกรรมการ
บริหารภาควิชา ประจำปี 2557

อ่านทั้งหมด

- ตารางกำหนดการดำเนินงาน
จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2557 - 2558
(ปีการศึกษา 2557)

- ตารางกำหนดการดำเนินงาน
จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2557 -2558
(ปีการศึกษา 2557)

- ผลการประเมินSAR 56
- ผลการประเมินSAR 55

อ่านทั้งหมด

- ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดสิ่งประดิษฐ์
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559

- ประกาศรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
อ่านทั้งหมด