- ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การนำเสนอแนวความคิด ในงานเทศกาลโคนม
- การให้บริการวิชาการ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ การเขียนผลงานทางวิชาการ
- ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายและเสวนาพิเศษ ในงาน NCTechED 8 & ICTechED 3 ฟรี!!!
อ่านทั้งหมด

- ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
- ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- ตารางการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี

อ่านทั้งหมด

-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

- คำร้องขอเสนอโครงการปริญญา
นิพนธ์ (คก 01)

- คำร้องขอสอบป้องกันปริญญา
นิพนธ์ (คก 02)

- แบบนำส่งบทความวิจัย
- ตัวอย่างการเขียนคำร้อง
- รายงานการประชุมกรรมการ
บริหารภาควิชา ประจำปี 2557

อ่านทั้งหมด

- ตารางกำหนดการดำเนินงาน
จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2557 - 2558
(ปีการศึกษา 2557)

- ตารางกำหนดการดำเนินงาน
จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2557 -2558
(ปีการศึกษา 2557)

- ผลการประเมินSAR 56
- ผลการประเมินSAR 55


อ่านทั้งหมด

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
- รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2559

- สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏบ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
อ่านทั้งหมด