- เชิญเข้าร่วมประชุมในงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 57

- เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
"จรรยาวิชาชีพวิจัยและ..."

- แจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุง
- ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม
เรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ"

- ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการ


อ่านทั้งหมด

- สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการ
ศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

- กำหนดการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 56

- ระเบียบถือปฏิบัติของนักศึกษาใหม่
จากระบบ Admission

- กำหนดลงทะเบียน 1/2557
- มาตรการจัดกิจกรรมรับน้อง
- ปฏิทินการศึกษา 2557

อ่านทั้งหมด

- จรรยาบรรณนักวิจัย
- เอกสารขอสอบสารนิพนธ์
- ตัวอย่างการเขียนคำร้อง
- รายงานการประชุมกรรมการ
บริหารภาควิชา ประจำปี 2557

- รายงานการประชุมกรรมการ
บริหารภาควิชา ประจำปี 2556

- ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน


อ่านทั้งหมด

- ผลการประเมินSAR 56
- ผลการประเมินSAR 55อ่านทั้งหมด

- ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
"มศว วิจัยครั้งที่ 8"

- ทุนวิจัย มจพ.
- ขอเชิญส่งข้อเสนองานวิจัย
เพื่อการจัดสรรทุนวิจัย(เพิ่มเติม)

- ทุนวิจัย MIF
- โครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ
การวิจัย คณะครุศาสตร์ฯ ปี 57อ่านทั้งหมด