- ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการ
- ขอเชิญสรงน้ำพระพุทธรูป
- รับสมัครอาจารย์
สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

- ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบส่งเกรดออนไลน์

- รายชื่อนักศึกษาโครงการเรียนดี
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเล้ว

- การนำรถยนต์เข้ามาจอดใน มจพ.

อ่านทั้งหมด

- กำหนดการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

- การรับสมัครและรายงานตัว
เรียนวิชาทหาร ประจำปี 2557

- ข่าวรับสมัครงาน ปรจำเดือน ก.พ.
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ไทย-อาเซียน ปี 2557

- ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์
ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2/2556


อ่านทั้งหมด

- ตัวอย่างการเขียนคำร้อง
- รายงานการประชุมกรรมการ
บริหารภาควิชา ประจำปี 2556

- ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน


อ่านทั้งหมด


- ผลการประเมินSAR 55

อ่านทั้งหมด

- ทุนวิจัย MIF
- โครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ
การวิจัย คณะครุศาสตร์ฯ ปี 57

- ทุนวิจัย UMAR Resarch Net
- ทุนวิจัย (MIST) สำหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


อ่านทั้งหมด